FOOD TECHNOLOGIST

Location
Llangefni, Isle of Anglesey (Sir Ynys Mon)
Salary
£29, 983 - £31, 759, Grade 8 (dependant on qualifications and experience)
Posted
16 Dec 2016
Closes
13 Jan 2017
Business Sector
Food Manufacturing
Contract Type
Permanent

Job Purpose
Reporting to the Technical Manager and the Food Technology Centre (FTC) Manager, the post holder will support the development of services in order to meet the requirements of employers and learners within the food and drink sector.

Main tasks

•    Lead on the design, development and manufacture of new products in line with current legislation and quality standards e.g. HACCP, sensory analysis, allergen management, hygiene verification.
•    To cost out technical project work and ensure work is completed to a high standard on time and within the agreed budget.
•    To undertake specific technical projects as and when required and present results in an appropriate manner as agreed.
•    To maintain records of work undertaken for internal and external audit checks using the Food Technology Centre’s systems.
•    To undertake technical audits of commercial clients and the FTC to identify system gaps to encourage continual improvement.
•    To draft and recommend amendments to policies, procedures and monitoring systems compliant with quality management systems (BRC and SALSA) to ensure safety, legality and quality of products as required by partner companies.
•    Mentor businesses in all areas of technical compliance to promote best practice in all technical activities in industry. 
•    Attend and assist partner companies during 2nd and 3rd party audits as required.

•    To mentor Knowledge Transfer affiliates in achieving agreed technical objectives in relation to Knowledge Transfer programmes.
•    Administer the Local Management Committee meetings for the KT programmes.
•    To develop and deliver curriculum for learners at all levels up to Foundation Degree (To a maximum of 300 hours per annum).
•    Organise, host and deliver workshops, professional updating sessions and support with regional cluster group activity for industry.

•    Represent the Food Technology Centre and Grwp Llandrillo Menai at external stakeholder events.
•    To develop and deliver internal training/mentoring sessions to up-skill FTC staff annually.
•    To carry out all duties with full regard to Health and Safety Procedures, Equal Opportunities in a confidential manner.
•    Any other duties commensurate with the post holder’s level of responsibility the Food Technology Centre Manager deems appropriate in support of the Food Technology Centre activities.

 Person Specification

FOOD TECHNOLOGIST

Qualifications:

Essential:    
•    HND in an appropriate, relevant science discipline (e.g. Food Science, Food Technology or Environmental Health)

Desirable:   
•    First degree (2:2 or above) in an appropriate, relevant science discipline (e.g. Food Science, Food Technology of Environmental Health).
•    Level 3 HACCP 
•    Level 3 Food Safety

Knowledge:

Essential:
•    Working knowledge of current food legislation in the Food Manufacturing industry 
•    Working knowledge of food processing sector
•    Working knowledge of Quality and food safety management systems such as  BRC, SALSA and HACCP systems

Desirable:
•    Experience of using Project Management  systems e.g. Prince

Experience:

Essential
•    A minimum of 3 years ‘current’ experience of working at a Supervisory / Management  capacity within the Food Manufacturing industry 
•    A minimum of 2 years ‘current’ experience of presenting project results in written verbal and visual formats.

Desirable:                     
•    Experience and up to date knowledge of developments within the food and drink sector
•    Experience of instructing students to HE level

Skills and Abilities:

Essential:        

•    Accomplished with MS Office. General IT competence
•    Designing and working with spreadsheets 
•    Ability to communicate information and relate to a variety of professionals and food manufacturing personnel in a multi-cultural environment
•    Ability to work under pressure
•    Flexible, pro-active approach with excellent time management skills
•    Ability to analyse routine data relating to the food processing sector
•    Report writing skills

Desirable:
•    Bilingual ability in both Welsh and English

Other requirements:
•    Self-motivation and initiative
•    Requirement to work to strict deadlines within a defined project plan
•    Appreciation of the importance of confidentiality  
•    Willingness to continually develop own knowledge and skills
•    Commitment to Equal Opportunities
•    Commitment to Team working
•    Willing to travel to client companies on a regular basis by car (weekly)
 

TECHNOLEGYDD BWYD

Pwrpas y Swydd

Yn atebol i'r Rheolwr Technegol a Rheolwr y Ganolfan Technoleg Bwyd, bydd deiliad y swydd yn cefnogi datblygiad gwasanaethau er mwyn ateb gofynion cyflogwyr a dysgwyr o fewn y sector bwyd a diod.

Prif dasgau

•    Arwain ar gynllunio, datblygu a chynhyrchu nwyddau newydd yn unol â deddfwriaeth gyfredol a safonau ansawdd e.e.  HACCP, dadansoddiad synhwyraidd, rheoli alergenau, dilysu hylendid.
•    Costio gwaith prosiect technegol a sicrhau bod gwaith wedi ei gwblhau at safon uchel ar amser ac o fewn cyllideb a gytunwyd arni.
•    Ymgymryd â phrosiectau technegol yn ôl y galw a chyflwyno canlyniadau mewn dull priodol fel y cytunwyd.
•    Cadw cofnodion o waith a wnaed ar gyfer archwiliad mewnol ac allanol gan ddefnyddio systemau Canolfan Technoleg Bwyd.
•    Ymwneud ag archwiliadau technegol o gleientiaid masnachol a'r Ganolfan Technoleg Bwyd i nodi bylchau yn y system i annog gwelliant parhaus.
•    Drafftio ac argymell gwelliannau i bolisïau, dulliau a systemau monitro gyda systemau rheoli ansawdd (BRC a SALSA) i sicrhau diogelwch, cyfreithlondeb ac ansawdd cynnyrch fel bo'r galw gan gwmnïau partner. 
•    Mentora busnes mewn pob agwedd o gydsynio technegol i hyrwyddo'r arfer gorau ymhob gweithgaredd technegol mewn diwydiant. 
•    Cynorthwyo cwmnïau partner yn ystod archwiliadau ail a thrydydd parti fel bo'r galw.
•    Mentora cyfranogion Trosglwyddo Gwybodaeth i gyrraedd nodau technegol mewn perthynas â rhaglenni Trosglwyddo Gwybodaeth.
•    Gweinyddu cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli lleol ar gyfer y rhaglenni Trosglwyddo Gwybodaeth.
•    Datblygu a chyflwyno cwricwlwm ar gyfer dysgwyr ar bob lefel hyd at Radd Sylfaen (at uchafswm o 300 y flwyddyn).
•    Trefnu a chyflwyno gweithdai, sesiynau diweddaru proffesiynol a chefnogaeth gyda gweithgareddau grŵp clwstwr rhanbarthol ar gyfer diwydiant.
•    Cynrychioli y Ganolfan Technoleg Bwyd a Grŵp Llandrillo Menai mewn digwyddiadau allanol gyda’r rhanddeiliaid.
•    Datblygu a chyflwyno hyfforddiant mewnol/sesiynau mentora i wella sgiliau staff y Ganolfan Technoleg Bwyd yn flynyddol.
•    Cyflawni pob dyletswydd gan roi ystyriaeth lawn i weithdrefnau Iechyd a Diogelwch, Cyfleoedd Cyfartal mewn modd cyfrinachol.
•    Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill y mae Rheolwr y Ganolfan Fwyd yn meddwl sy'n addas i lefel cyfrifoldeb deiliad y swydd sy'n cefnogi gweithgareddau'r Ganolfan Technoleg Fwyd. 

Cymwysterau:

Hanfodol:    
•    HND mewn disgyblaeth berthnasol (e.e. Gwyddoniaeth Fwyd, Technoleg  Bwyd neu Iechyd Amgylcheddol)

Dymunol:   
•    Gradd gyntaf (2:2 neu uwch) mewn disgyblaeth wyddonol berthnasol Gwyddoniaeth Fwyd, Technoleg Bwyd neu Iechyd Amgylcheddol)
•    Lefel 3 HACCP 
•    Lefel 3 Diogelwch Bwyd

Gwybodaeth:

Hanfodol:
•    Gwybodaeth o ddeddfwriaeth fwyd gyfredol yn y diwydiant Cynhyrchu Bwyd 
•    Gwybodaeth waith o'r sector brosesu bwyd
•    Gwybodaeth waith o systemau ansawdd a diogelwch bwyd fel BRC, SALSA a HACCP

Dymunol:
•    Profiad o ddefnyddio systemau rheoli prosiect e.e. Prince

Profiad:

Hanfodol
•    Lleiafswm o dair blynedd o brofiad 'cyfredol' o weithio ar lefel Goruchwyliwr/Rheolwr o fewn y diwydiant Cynhyrchu Bwyd. 
•    Lleiafswm o ddwy flynedd o brofiad 'cyfredol' o gyflwyno canlyniadau prosiect mewn fformatau ysgrifenedig a gweledol.

Dymunol:                     
•    Profiad a gwybodaeth gyfredol o ddatblygiadau o fewn y sector bwyd a diod
•    Profiad o hyfforddi myfyrwyr hyd at lefel AU

Sgiliau a Rhyngwladol: 

Hanfodol:        

•    Sut i fod yn greadigol gyda MS Office. Gwybodaeth gyffredinol o TCHG
•    Dylunio a gweithio gyda taenlenni 
•    Y gallu i gyfathrebu gwybodaeth ac uniaethu gydag amrywiaeth o bobl broffesiynol ym maes cynhyrchu bwyd mewn amgylchedd amlddiwylliannol.
•    Y gallu i weithio o dan bwysau.
•    Dull hyblyg, gweithredol gyda sgiliau rheoli amser rhagorol
•    Y gallu i ddadansoddi data o ddydd i ddydd yn ymwneud â'r sector brosesu bwyd
•    Sgiliau ysgrifennu adroddiadau

Dymunol:
•    Y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg

Gofynion eraill:

•    Hunan-ysgogiad a dyfeisgarwch 
•    Y gallu i weithio o fewn ddyddiadau cau caeth ac o fewn cynllun prosiect penodedig
•    Gwerthfawrogiad o bwysigrwydd cyfrinachedd  
•    Bod yn barod i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau yn barhaus
•    Ymrwymiad i Gyfleoedd Cyfartal
•    Ymrwymiad i weithio fel tîm
•    Yn fodlon teithio at gwmnïau cleientiaid yn rheolaidd mewn car (yn wythnosol)